Privacy policy

Kdo osobní údaje zpracovává


1. Vaše osobní údaje zpracovává Wine´s Bay s.r.o., IČO: 095 45 743, se sídlem
Zenklova 24/54, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 337906 („my“), která je i správcem vašich
osobních údajů.
2. Tyto zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a najdete v nich
informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme a jak
dlouho je budeme uchovávat. Týká se to jak našich zákazníků, tak i uživatelů
webových stránek www.winesbay.com (dále jen „webové stránky“).

Osobní údaje, které zpracováváme


1. Některé z vašich osobních údajů jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a
objednávání našeho zboží. Jedná se o tyto vaše údaje:
● jméno a příjmení;
● adresa bydliště;
● telefonní číslo a e-mail;
● případně informace týkající se platební karty - její číslo a datum platnosti (tyto
informace ale neukládáme);
● informace týkající se vaší návštěvy webových stránek (IP adresa, typ zařízení,
cookies, délka připojení apod.);
● přihlašovací údaje k vašemu uživatelskému účtu.
2. Vaše osobní údaje zpracováváme také v rozsahu zboží, které jste si od nás
objednali, naší vzájemné komunikace a dalších podrobností ohledně smlouvy
uzavřené mezi námi.
3. Pro fungování webových stránek využíváme cookies. Veškeré informace o cookies
naleznete níže v části těchto zásad.
4. Pokud jste se stali naším zákazníkem, můžeme vám posílat newslettery po dobu 3
let, pokud jejich zasílání neodmítnete proklikem přímo v newsletteru nebo zasláním e-
mailu na info@winesbay.com. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem.

Na jakém základě stojí zpracování osobních údajů

1. Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí
být podložen i právním základem zpracování. U nás jsou to tyto:
a. Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy
Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží,
které jste si u nás zakoupili, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi
ohledně objednávky i smlouvy.
b. Náš oprávněný zájem
Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný
zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro vás přizpůsobovat vašim potřebám nebo
můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních
nároků.
c. Je to naše povinnost
Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak přikazuje zákon. Například
podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na
kterých mohou být vaše osobní údaje.
d. Váš souhlas
Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem na info@winesbay.com. Ani po
uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili nebo
v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje.
Můžeme si ponechat ty, u kterých to umožňuje náš oprávněný zájem nebo přikazuje
zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních
údajů před jeho odvoláním.

Doba uchování osobních údajů


1. Pokud s vámi uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než
pouze po dobu trvání naší spolupráce do doby dodání zboží. Například z důvodů
odstoupení od smlouvy, reklamací, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších.
2. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové
doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění
uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po odeslání zboží
nebo vypršení reklamační lhůty.

3. Vaše osobní údaje však vždy zpracováváme pouze po nezbytnou dobu a
v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak
určena dle následujících pravidel:
● po dobu trvání smlouvy mezi námi;
● po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou
k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
● po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);
● po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

Cookies


1. Pro fungování webových stránek využíváme cookies, které dokážou zaznamenat
určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách. Cookies
můžeme rozdělit na nutné, analytické a marketingové.
2. Tzv. nutné cookies jsou potřebné pro zajištění provozu webových stránek. Pro použití
těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby
webové stránky běžely v pořádku. Použití tzv. analytických cookies je také naším
oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie se využívají zejména pro
anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na webových stránkách. Díky
tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.
3. Marketingové cookies umožňují např. remarketing na webových stránkách, které
rovněž využíváme. Díky tomu vám můžeme nabízet naše zboží prostřednictvím
cílené reklamy. K tomu ale potřebujeme váš souhlas.
4. Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje:
● cookies;
● IP adresu vašeho počítače.

Jaké cookies využíváme?

Cookies Proč je využíváme? 

_ga
_gid

_ga a _gid přiřadí každému návštěvníkovi našich webových stránek náhodný
identifikátor, díky kterému můžeme měřit návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na našich webových stránkách.

Za jak dlouho je smažeme?
2 roky
24 hodin

6. I když s pomocí cookies nemůžeme přímo identifikovat konkrétního člověka, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Technické a analytické cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu a cookies, prostřednictvím kterých cílíme reklamu na míru, zpracováváme s vaším souhlasem.
7. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 GDPR. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu info@winesbay.com. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.
8. Souhlas se zpracováním tzv. „marketingových cookies“ můžete udělit i odvolat
prostřednictvím vašeho prohlížeče.
9. Upozorňujeme však, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, se vám webové stránky nemusí zobrazovat správně.

Kdo s vašimi údaji dále pracuje

1. Vaše osobní údaje předáváme ještě následujícím osobám – zpracovatelům osobních údajů:
● služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc. se sídlem
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
● služba Google Adwords, provozovaná taktéž společností Google Inc.;
● poskytovatel e-shopového řešení Shopify, společnost Shopify International
Ltd. se sídlem 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4,
D04 Xn32;
● služba Facebook Ads, provozovaná společností Facebook, Inc., se sídlem
1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025, USA.

2. Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude
v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

Vaše práva

1. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje
zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup.

Vezměte však na vědomí, že takový přístup neznamená poskytnutí všech údajů z
naší databáze, ale přiměřené sdělení, jaké údaje zpracováváme. Kdykoliv se také
můžete přihlásit do svého uživatelského účtu a své údaje v něm změnit či svůj účet smazat.
2. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných.
3. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte.
4. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
5. Kromě toho máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje
zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné
vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail info@winesbay.com.
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.
6. Máte-li jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kdykoliv nám napište na info@winesbay.com a my vám co nejdříve odpovíme.