Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

I. O nás

Přečtěte si, kdo jsme, co nabízíme, jak fungujeme a v jakých případech se na nás můžete obrátit. K tomu slouží tyto obchodní podmínky, se kterými při nákupu souhlasíte. 

 1. Jsme společnost Wine´s Bay s.r.o., IČO: 095 45 743, se sídlem Zenklova 24/54, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 337906 („prodávající“) a na stránkách www.winesbay.com („webové stránky“) prodáváme zboží, které si můžete objednat jako spotřebitelé nebo jako podnikatelé („vy“). Pokud u nás nenakupujete na firmu (IČ), jste v roli spotřebitele. Naše zákony vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále. 
 2. V těchto podmínkách vám vysvětlíme, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím webových stránek, a sdělíme vám k nim zásadní informace. V našem vztahu se řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitelé. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jakákoliv odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. S ohledem na charakter zboží (alkoholické nápoje) upozorňujeme, že objednávku a nákup zboží smí provést výhradně osoba starší 18 let, a z toho důvodu si také vyhrazujeme právo váš věk kdykoliv ověřit.
 4. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné, a budeme s nimi tak zacházet. Zpracováváme také některé vaše osobní údaje. 

II. Uživatelský účet

Na našich webových stránkách si můžete založit svůj uživatelský účet, aby pro vás další objednávka byla jednodušší, měli jste přehled o nákupech a našli vše na jednom místě. 

 1. Registrací na našich webových stránkách můžete přistupovat ke svému uživatelskému účtu. Můžete z něj provést objednávku, uživatelský účet však pro vytvoření objednávky není nutný – objednávku můžete provést i bez registrace, stačí nám potvrdit, že jste dosáhli věku 18 let. 
 2. Upozorňujeme také, že svůj uživatelský účet nemůžete nechat používat třetí osoby.
 3. Při registraci nezapomeňte na to, že jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je musíte aktualizovat. Údaje, které uvedete při objednávání nebo v uživatelském účtu, považujeme za správné.
 4. Vezměte prosím na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

III. Koupě zboží

Pokud se chystáte nakoupit naše zboží, přečtěte si, co se bude dít, když provedete objednávku.

 1. Všechny potřebné informace o zboží najdete na našich webových stránkách. I přesto s vámi můžeme uzavřít kupní smlouvu za podmínek, které si sjednáme individuálně, a to zejména u podnikatelů nebo v případě velkého objemu zboží.
 2. Upozorňujeme, že vše, co je na webových stránkách vystaveno, je informativního charakteru, a nejsme povinni uzavřít ohledně tohoto zboží kupní smlouvu. 
 3. Naše zboží si můžete pořídit na webových stránkách prostřednictvím formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a údaje o požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací vytvoříte objednávku („Objednávka“).
 4. Poté, co obdržíme Objednávku, vám potvrdíme její přijetí prostřednictvím e-mailu - kupní smlouvu jsme uzavřeli okamžikem doručení potvrzení o přijetí Objednávky. Pokud bude charakter Objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena, až obdržíme toto potvrzení.
 5. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé a úplné informace. V případě uvedení nepravdivých nebo neúplných informací neodpovídáme za škodu tím způsobenou.
 6. Náklady, které vám vzniknou v souvislosti s komunikací na dálku, jako třeba náklady na internetové připojení nebo telefon, si hradíte sami a nijak se neliší od základní sazby vašeho operátora nebo poskytovatele internetového připojení.

IV. Platební podmínky

Zde najdete informace o tom, jak lze za zboží zaplatit a kdy vám pošleme fakturu.

 1. U zboží je vždy uvedena kupní cena tohoto zboží. Nejsme plátci DPH a kupní cena je uvedena bez DPH. Pokud by došlo ke zjevné chybě v uvedené kupní ceně, nejsme povinni zboží za takto zjevně chybně uvedenou cenu dodat a v případě, kdy již mezi námi byla uzavřena kupní smlouva s takto chybnou kupní cenou, jsme oprávněni od ní odstoupit.
 2. Kupní cenu a případné náklady spojené s jeho dodáním můžete uhradit bezhotovostně platební kartou, prostřednictvím online platebních systémů ApplePay či PayPal.
 3. Kupní cena se považuje za zaplacenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Zboží vám odešleme neprodleně poté, pokud se nedomluvíme jinak.
 4. Pro každou platbu vám vystavíme doklad o zaplacení - fakturu, která bude vždy splňovat požadavky právních předpisů a bude vám zaslána na e-mail uvedený v Objednávce.


V. Doručení zboží

Jakým způsobem zboží doručujeme a co po doručení zkontrolovat.

 1. Zboží vám dle vašeho výběru zašleme prostřednictvím doručovací služby Messenger.
 2. Vyhrazujeme si právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nebude skladem a ani nebude naskladněno do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Tato dodací lhůta se netýká zboží, u kterého je na této webové stránce výslovně uvedena delší dodací doba.
 3. Zboží jste povinni převzít. Pokud ho nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případě, po vás máme právo vyžadovat náhradu takto vzniklých nákladů spojených s vrácením nepřevzatého zboží.
 4. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme ihned zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ideálně ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží nemusíte od dopravce převzít. O zjištěném poškození nám dejte vědět a poškození, prosíme, zdokumentujte.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. V některých případech se ale podmínky mohou mírně lišit, proto vás prosíme, abyste si pečlivě přečetli také následující článek.


 1. Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. 
 2. Upozorňujeme však, že v případě, kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů nemáte. Je to třeba tehdy, kdy vám zboží vyrobíme podle vašeho designu nebo ho jinak upravíme podle vašeho přání. I přesto se však budeme snažit vyjít maximálně vstříc s vašimi případnými námitkami. Obdobně nemáte právo odstoupit od smlouvy dle tohoto článku, pokud zboží podléhá rychlé zkáze, nebo pokud se jedná o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího.
 3. Pokud byste se rozhodli odstoupit od kupní smlouvy a bylo by to možné, využijte prosím tento formulář. Do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy vám vrátíme částku odpovídající kupní ceně zboží a zaplaceným nákladů na jeho dodání, a to stejným způsobem, jako jsme je od vás přijali. Je ale potřeba, abyste nám nejpozději ve stejné lhůtě zaslali nebo předali zakoupené zboží. Nejjednodušší způsob bude zaslání službou Messenger, jejíž kurýr zboží vyzvedne na Vámi uvedené adrese v uvedený den a hodinu, kterou si sami zvolíte. Na konkrétním postupu se s Vámi domluvíme e-mailem nebo telefonicky. Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu (není však povinné), nesmí jevit známky většího opotřebení či poškození s ohledem na nutné seznámení se se zbožím (lahev nesmí mít poškozené víčko ani být jinak otevřena). 
 4. Ve výše uvedené lhůtě máme právo posoudit, zda je vrácené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobili jiným nakládáním, než je nutné s ohledem na povahu a vlastnosti zboží, snížení hodnoty tohoto zboží.  Pokud je zboží ve stavu, kdy není možné jej prodat dalším zákazníkům, protože je poničené, otevřené nebo nepřiměřeně opotřebené, právo na odstoupení od smlouvy nemáte. Náklady na vrácení zboží zpět k nám nesete vy.
 5. Náklady na dodání zboží k vám vrátíme pouze ty nejnižší, které nabízíme.
 6. Nejsme ale povinni vrátit vám kupní cenu do té doby, než nám bude zboží doručeno zpět, anebo než prokážete, že bylo odesláno zpět na naši adresu.
 7. Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění (dárek), jste povinni nám ho v případě odstoupení od kupní smlouvy vrátit také.


VII. Reklamační řád 

Výjimečně se může stát, že bude zboží nějakým způsobem vadné. Veškeré podmínky reklamace naleznete v tomto článku, který je stejný jak pro spotřebitele, tak pro podnikatele.

 1. Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:
 • má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi uvedené;
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;
 • zboží případně odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze;
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Odpovídáme za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době, není-li uvedena jiná doba.

3. Pokud jste si zakoupili zboží, které bylo vadné a pro svou vadu bylo zlevněno, za tuto vadu, pro kterou bylo levnější, neodpovídáme. Za ostatní vady na takovém zboží ale odpovídáme.

4. Reklamaci, prosíme, uplatněte na e-mail: info@winesbay.com nebo dopisem na adresu: Wine‘s bay s.r.o., Zenklova 24/54, 180 00 Praha 8.

5. Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat:

 • vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
 • prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi či výpisem z účtu).

6. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem či průvodním dopisem na výše uvedenou adresu.

7. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět na naše náklady.

8. Při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny informace o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.

9. V případě, že jste spotřebitel a vada se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Jinak jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

10. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se vám zavazujeme, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

11. Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat. 

12. Záruka a nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:
 • opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním;
 • použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení;
 • vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili.
13. V záruční době můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

14. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.


15. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.


16. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), máte právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.


17. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.


18. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy. 


19. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

20. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.


21. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.


22. Pokud jste spotřebitelé, pak ihned, případně nejpozději do tří pracovních dnů ve složitějších případech, rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme. 

23. Pokud jste spotřebitelé, pak reklamaci, včetně odstranění vady, vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout. 


24. Pokud jste podnikatel, pak rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení, v co nejkratší lhůtě. Co nejdříve i vaši reklamaci posoudíme a zašleme vám písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.


25. V případě reklamace máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznáno.
VIII. Mimosoudní řešení sporů
1. Pokud jste spotřebitelé, podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu je možné i online prostřednictvím platformy ODR dostupné zde: ec.europa.eu/consumers/odr/.
IX. Závěrečná ujednání
 1. Tyto obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Veškerá ujednání mezi námi se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak jsme si sjednali, že vztah se řídí právem České republiky a spory z něho vyplývající budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem nás jako prodávajícího. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 2. Nejsme jako prodávající ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování.
 3. K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 4. Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez našeho souhlasu. 
 5. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. 
 6. V případě vyšší moci neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat, jejich aktuální znění naleznete vždy na našich webových stránkách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 9. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na e-mail: info@winesbay.com. 

V Praze  1.10. 2020