Soutěžní pravidla

Pravidla soutěže o 2x jednu láhev Rieslingu z vinařství Two Rivers a Seifried


Pořadatel soutěže:

Wine's Bay s.r.o., Zenklova 24/54, Praha 8, IČO: 09545743, DIČ: CZ09545743 

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím instagramového profilu @winesbay

Trvání soutěže:

Soutěž trvá od zveřejnění příspěvku do pondělí 18. března 2024 do 23:59 hodin.

Podmínky účasti v soutěži a další pravidla:

 • Každý soutěžící se může soutěže účastnit pouze jednou pod vlastním instagramovým profilem.
 • Podmínkou účasti v soutěži je:

o   Stát se (být) fanouškem stránky @winesbay

o   Minimální věk 18 let

o   Napsat komentář pod soutěžní příspěvek ve znění, které je definováno v soutěžním příspěvku

 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyřazení soutěžícího, jehož odpověď bude obsahovat vulgární vyjádření nebo nebude odpovídat dobrým mravům.
 • Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.
 • Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 • Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.
 • Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity účtů, nemá nárok na výhru.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.
 • Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy (e-mailu), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a organizátora soutěže, osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a bude určen náhradní výherce.
 • Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem/Instagramem a Facebook/Instagram za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku/Instagramu.

Výhry a vyhlášení vítězů

 Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Wine's Bay s.r.o., Zenklova 24/54, Praha 8, IČO: 09545743, DIČ: CZ09545743 a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv písemně na adrese správce nebo prostřednictvím zprávy na facebookovém profilu odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, případně pohlaví.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení výsledků soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě údajů uvedených na instagramovém profilu účastníka soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromí účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo. Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

 

V Praze dne 26.8. 2022